Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home/caocap/public_html/wp-config.php on line 103

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/caocap/public_html/wp-content/plugins/fixed-toc/frontend/html/class-dom.php on line 98
Cách xem Product Key trên Windows 10 - Friend.com.vn

Cách xem Product Key trên Windows 10


Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/caocap/public_html/wp-content/plugins/fixed-toc/frontend/html/class-dom.php on line 98

Key bản quyền trên Windows 10 bị ẩn vì lý do bảo mật nên bạn không thể nhìn thấy key bản quyền trên Windows 10 trong các mục cài đặt hay kích hoạt. Nếu bạn tò mò và muốn kiểm tra key Windows 10 chuẩn xác nhất thì bạn hãy làm theo hướng dẫn sau đây.

Cách xem Product Key trên Windows 10

Cách 1. Dùng tool WinProdKeyFinder

Bước 1: Bạn tải về tool xem Product key từ GitHub tại friend.com.vn/mrpeardotnet/WinProdKeyFinder/releases

Bạn click vào file .zip để tải về.

Bạn click vào file .zip để tải về

Bước 2: Bạn giải nén và click vào thư mục (1) => mở ứng dụng WinProdKeyFind (2).

Mở ứng dụng WinProdKeyFind

Sau đó thì mã bản quyền trên máy tính của bạn sẽ hiển thị lên.

Sau đó thì mã bản quyền trên máy tính của bạn sẽ hiển thị lên

Cách 2. Sử dụng Command Prompt

Bước 1: Bạn vào Search (1) => tìm cmd (2) => Run as administrator (3).

Chọn Run as administrator

Bước 2: Bạn nhập lệnh sau và ấn Enter.

wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey

Nhập lệnh wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey

Sau đó thì mã key bản quyền Windows của bạn sẽ hiển thị ở phần bên dưới lệnh.

Sau đó thì mã key bản quyền Windows của bạn sẽ hiển thị ở phần bên dưới lệnh

Cách 3. Sử dụng mã VBS để xem key

Bước 1: Bạn click chuột phải vào Desktop => chọn New (1) => Text Document (2).

Chọn Text Document

Bước 2: Bạn chép đoạn mã sau vào Notepad.

Set WshShell = CreateObject(“WScript.Shell”) MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead(“HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionDigitalProductId”)) Function ConvertToKey(Key) Const KeyOffset = 52 i = 28 Chars = “BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789” Do Cur = 0 x = 14 Do Cur = Cur * 256 Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur Key(x + KeyOffset) = (Cur 24) And 255 Cur = Cur Mod 24 x = x -1 Loop While x >= 0 i = i -1 KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput If (((29 – i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then i = i -1 KeyOutput = “-” & KeyOutput End If Loop While i >= 0 ConvertToKey = KeyOutput End Function

Tiếp theo, bạn click vào File (1) => Save As (2).

Chọn Save As

Bước 3: Chọn nơi lưu file (1) => thiết lập All files (2) => đặt tên file với phần mở rộng .vbs (3) => Save (4).

Đặt tên file với phần mở rộng .vbs

Bước 4: Bạn mở file vừa tạo và thông tin về mã Product key sẽ hiển thị trong popup.

Bạn mở file vừa tạo và thông tin về mã Product key sẽ hiển thị trong popup

Cách 4. Sử dụng lệnh thực thi trong Windows Power Shell

Bước 1: Bạn click chuột phải vào Desktop => New (1) => Text Document (2).

Click chọn Text Document

Bước 2: Bạn dán lệnh sau vào Notepad.

function Get-WindowsKey ## function to retrieve the Windows Product Key from any PC ## by Jakob Bindslet (jakob@bindslet.dk) param ($targets = “.”) $hklm = 2147483650 $regPath = “SoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersion” $regValue = “DigitalProductId” Foreach ($target in $targets) $productKey = $null $win32os = $null $wmi = [WMIClass]”\$targetrootdefault:stdRegProv” $data = $wmi.GetBinaryValue($hklm,$regPath,$regValue) $binArray = ($data.uValue)[52..66] $charsArray = “B”,”C”,”D”,”F”,”G”,”H”,”J”,”K”,”M”,”P”,”Q”,”R”,”T”,”V”,”W”,”X”,”Y”,”2″,”3″,”4″,”6″,”7″,”8″,”9″ ## decrypt base24 encoded binary data For ($i = 24; $i -ge 0; $i-) $k = 0 For ($j = 14; $j -ge 0; $j-) $k = $k * 256 -bxor $binArray[$j] $binArray[$j] = [math]::truncate($k / 24) $k = $k % 24 $productKey = $charsArray[$k] + $productKey If (($i % 5 -eq 0) -and ($i -ne 0)) $productKey = “-” + $productKey $win32os = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem -computer $target $obj = New-Object Object $obj

Tiếp theo, bạn vào File (1) => Save As… (2).

Click vào Save As

Bước 3: Bạn chọn nơi lưu file (1) => chọn All Files (2) => đặt tên với phần mở rộng .ps1 (3) => Save (4).

Đặt tên với phần mở rộng .ps1

Bước 4: Bạn click vào Search (1) => tìm kiếm từ khoá powers (2) => Run as administrator (3).

Tìm kiếm từ khoá powers

Bước 5: Bạn thực hiện lệnh sau và Enter.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Nhập lệnh Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Ấn Y để đồng ý thay đổi thiết lập.

Ấn Y để đồng ý thay đổi thiết lập

Bước 6: Bạn click chuột phải vào file PowerShell (1) vừa tạo ở Bước 2,3 => Properties (2).

Bạn click chuột phải vào file PowerShell vừa tạo

Tiếp theo, bạn ghi nhớ đường dẫn (3) và tên file (4) để chèn vào lệnh tiếp theo trong PowerShell.

Bạn ghi nhớ đường dẫn và tên file để chèn vào lệnh tiếp theo trong PowerShell

Bước 7: Bạn quay lại PowerShell và thực hiện lệnh sau.

Import-Module <đường dẫn file>; Get-WindowsKey

Với <đường dẫn file> là đường dẫn tới file mà bạn lấy ở Bước 6.

Nhập lệnh Import-Module đường dẫn file; Get-WindowsKey

Bước 8: Sau khi thực hiện lệnh xong thì bạn có thể xem ProductKey hiển thị bên dưới.

Bạn có thể xem ProductKey hiển thị ở phần dưới

Với hướng dẫn trong bài viết thì bạn có thể kiểm tra key trên Windows 10 dễ dàng. Bạn có thể thực hiện những cách trên bài viết cho các phiên bản Windows cũ hơn như Windows 8.1/7/Vista.

Originally posted 2021-09-19 21:10:12.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *