Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home/caocap/public_html/wp-config.php on line 103
Mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng căn hộ lập tại văn phòng công chứng - Friend.com.vn

Mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng căn hộ lập tại văn phòng công chứng

1. Mẫu hợp đồng ủy quyền

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

Hôm nay, ngàytháng năm 20…., tại trụ sở Văn phòng Công chứng …… thành phố Hà Nội, địa chỉ: Số ……, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Chúng tôi gồm:

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông , sinh ngày

Giấy chứng minh nhân dân số cấp ngàytại .

Hộ khẩu thường trú: số , phường , quận , thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:

Cùng vợ là bà , sinh ngày ,

Giấy chứng minh nhân dân số cấp ngày tại .

Hộ khẩu thường trú: số , phường , quận , thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):

Ông , sinh ngày

Giấy chứng minh nhân dân số cấp ngàytại .

Hộ khẩu thường trú: số , phường , quận , thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:

Cùng vợ là bà , sinh ngày ,

Giấy chứng minh nhân dân số cấp ngàytại .

Hộ khẩu thường trú: số , phường , quận , thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ:

Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: CĂN CỨ UỶ QUYỀN

Hiện tại Bên A đang sở hữu một khối tài sản là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ: Căn hộ …, huyện , thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số .., hồ sơ gốc số: .., do UBND…. thành phố Hà nội cấp ngày .

Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B thực hiện các công việc ghi tại Điều 2 dưới đây.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Bên A đồng ý uỷ quyền cho Bên B được toàn quyền thay mặt và nhân danh Bên A làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan, làm các thủ tục pháp lý và ký các giấy tờ cần thiết có liên quan đến bất động sản ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này để thực hiện các việc sau:

1. Được nhận căn hộ và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất nói trên .

2. Được quản lý, sử dụng căn hộ nêu trên.

3. Ký hợp đồng điện, nước, điện thoại phát sinh trong quá trình sử dụng căn hộ.

4. Được quyền bán, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp bất động sản nói trên theo các điều kiện, giá cả do bên B quyết định.

5. Bên được uỷ quyền được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba.

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

– Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để Bên B thực hiện công việc.

– Chịu trách nhiệm về cam kết do Bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền.

2. Bên A có các quyền sau đây:

– Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ quyền nêu trên.

– Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc thực hiện công việc đó.

– Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền.

– Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền.

2. Bên B có các quyền sau:

– Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc được uỷ quyền.

ĐIỀU 5: CAM ĐOAN

– Trong mọi trường hợp Bên B phải có trách nhiệm thực hiện đúng những điều quy định tại Hợp đồng này và tuân theo các quy định của pháp luật khi thực hiện việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này.

– Bên B đồng ý nhận thực hiện và chỉ nhân danh Bên A để thực hiện các việc được uỷ quyền nói trên.

– Bên A cam đoan việc uỷ quyền nói trên không nhằm trốn tránh một nghĩa vụ tài sản nào và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc do Bên B thực hiện trong phạm vi nội dung được uỷ quyền.

– Bên A cam đoan ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên A chưa ký bất kỳ một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kỳ một người nào khác.

ĐIỀU 6: THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Thời hạn uỷ quyền là .. (..) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này.

ĐIỀU 7: CHẾ ĐỘ THÙ LAO

Bên uỷ quyền không phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền khi thực hiện Hợp đồng này.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những điều khoản đã được ghi trong mục 12, chương XVIII, phần thứ ba Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam.

Bản Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngàytháng năm 20….. tại trụ sở Văn phòng Công chứng ….., thành phốHà Nội, địa chỉ: Số E1, khu X1, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tôi, Nguyễn Văn A- Công chứng viên Văn phòng Công chứng Gia Khánh thành phốHà Nội ký tên dưới đây:

CÔNG CHỨNG:

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN NÀY ĐƯỢC GIAO KẾT GIỮA:

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A): Ông .

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B): Ông

– Các bên có tên và địa chỉ, CMND và hộ khẩu thường trú nêu trên.

– Các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

– Các bên giao kết đã đọc lại Bản hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và ký tên vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.

Hợp đồng này gồm 08 điều, 05 tờ, 05 trang, được lập thành 03 bản chính, cấp cho: Bên uỷ quyền 01 bản; Bên được uỷ quyền 01 bản; Lưu tại Văn phòng Công chứng Gia Khánh thành phố Hà Nội 01 bản.

Số công chứng:HUQquyểnsố: 01/tp/cc-scc/ hdgd

CÔNG CHỨNG VIÊN

NGUYỄN VĂN A

Originally posted 2021-09-24 09:36:31.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *